Postup spolupráce

Výber lokality

Výber vhodnej lokality stojiska s ohľadom na vzťah k pozemku, existujúce inžinierske siete, dostupnosť obyvateľov i zvozovej techniky.

Návrh kapacity

Návrh efektívnej objemovej kapacity kontajnerov pre zbierané druhy odpadov.

Dokumentácia

Spracovanie projektovej dokumentácie, vybavenia povolenia stavby a súvisiaca inžinierska činnosť.

Príprava stavby

Pred výkopom zrealizujeme vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie stojiska podľa projektovej dokumentácie. V prípade potreby realizujeme prieskumné sondy.

Doprava

Kontajnery bezpečne a včas dopravíme na miesto určenia. V prípade potreby aj vrátane vykládky.

Realizácia

Dbáme v prvom rade na bezpečnosť a kvalitu zhotovovaného diela. Počas realizácie sa riadime plánom organizácie výstavby, zabezpečujeme dopravné značenie a ekologickú likvidáciu odpadu.

Odovzdanie

Súčasťou odovzdania hotového diela zákazníkovi je obhliadka a súpis realizovaných prác, certifikáty kvality a prehlásenia o zhode, zaškolenie obsluhy, návody na používanie a údržbu.

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie.

Návrat hore